Regulamin Rady Etyki Mediów

 1. 1. Skład i tryb wyłaniania Rady
  • • Członkowie Rady są wybierani w liczbie od 11 do 13 osób przez Stowarzyszenie Konferencja Mediów Polskich (SKMP) w głosowaniu tajnym większością bezwzględną obecnych prawidłowo zawiadomionych o wyborze Rady
  • • Kadencja Rady trwa cztery lata i kończy się nie później niż z chwilą ukonstytuowania się nowej REM.
  • • Członka REM nie można odwołać w czasie trwania kadencji, może on złożyć rezygnację.
 2. 2. Kompetencje Rady
  • • Rada wypowiada się w sprawach związanych z przestrzeganiem Karty Etycznej Mediów.
  • • REM działa w pełnym składzie lub w składzie prezydium i określa swoje stanowiska, opinie i oświadczenia, a także podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych, z możliwością przedstawienia zdania odrębnego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
  • • Rada Etyki Mediów we własnym zakresie określa tryb i terminy podejmowania swoich decyzji i głosowania uchwał.
  • • W sprawach organizacyjnych i porządkowych Rada decyduje większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
  • • Rada podejmuje działania z własnej inicjatywy oraz odpowiadając na medialne lub skierowane do Rady sygnały naruszenia Karty Etycznej Mediów.
 3. 3. Sprawy organizacyjne
  • • Członkowie Rady pełnią swe obowiązki społecznie.
  • • W Radzie nie mogą zasiadać osoby pełniące funkcje publiczne lub korporacyjne w mediach.
  • • Rada w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
  • • Rada jest reprezentowana przez członków prezydium lub członka upoważnionego przez przewodniczącego REM.
  • • Organizacja pełniąca przewodnictwo SKMP jest zobowiązana do obsługi administracyjnej REM, prowadzenia jej sekretariatu i strony internetowej.
  • • Przewodniczący składa SKMP sprawozdanie z działalności. Rady w połowie kadencji REM oraz na jej zakończenie.